Limited Şirket Şube Müdür Tayini

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Müdürler Kurulu Kararı veya Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl – 1 fotokopi)

3) Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı ise – 1 adet asıl)

4) Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (Genel Kurul Kararı alındı ise – 1 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Kararı alındı ise )

6) Seçilen müdürün Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenen unvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

7) Seçilen Müdürün fotoğrafı (1 adet)

Notlar:

Şube Müdürü Yabancı Uyruklu ise;

-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

-Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

-Fotoğraf (2 adet)

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.