Anasayfa L.T.D. Nevi Değişikliği

L.T.D. Nevi Değişikliği

Limited Şirket nevi değişikliğinde memurluğumuza tevdi edilmesi gereken evraklar:

– Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,
– Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.),
– 3 adet Şirket kuruluş bildirim formu,
– Oda kayıt beyannamesi,
– Taahhütname,
– 4 adet Noter onaylı ana sözleşme (nevi değişikliğine göre),
– 2 adet Nevi değiştiren şirketin noter onaylı nevi değişikliği kararı,
– Nevi değiştiren öz varlık tespiti ile ilgili bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
– Bilirkişi raporu,
– Nevi değişikliği ile beraber sermaye arttırımıda var ise arttırılan kısmın onbinde 4 ünün ilgili fona yatırıldığını gösterir banka dekontu,
– 2 adet Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannameleri,
– 3 adet Yeni giren ortağın nufus cüzdan sureti ve ikametgah sureti.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.