Anasayfa A.Ş. NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

A.Ş. NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

Anonim Şirket nevi değişikliğinde memurluğumuza tevdi edilmesi gereken evraklar:

– Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,

– Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,

– (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.),

– 3 adet Şirket kuruluş bildirim formu,

– Oda kayıt beyannamesi,

– Taahhütname,

– 4 adet Noter onaylı ana sözleşme (nevi değişikliğine göre),

– 2 adet Nevi değiştiren şirketin noter onaylı nevi değişikliği kararı,

– 2 adet Nevi değiştiren öz varlık tespiti ile ilgili bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

– 2 adet Bilirkişi raporu,

– 2 adet Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannameleri,

– 2 adet Yeni giren ortağın nufus cüzdan sureti ve ikametgah sureti.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.